Polityka prywatności

Polityka prywatności
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
• Ustawie z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.),
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219. ze zm.).

1. Obowiązek informacyjny
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Resort Arka Medical SPA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Złotej 61 lok. 100
00-819 Warszawa, z którym możecie się Państwo kontaktować listownie na adres korespondencyjny: ul. Sułkowskiego 11
78-100 Kołobrzeg, telefonicznie: +48 94 353 21 00, oraz mailowo pod adresem: arka-recepcja@arka-mega.pl
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@arka-mega.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
• rezerwacji usług pobytu i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu poprzez monitoring hotelowy na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO;
• marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• wysyłki informatora newsletter, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Administrator Danych Osobowych może udostępnić Państwa dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Administrator Danych Osobowych powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców, z którymi zostały podpisane umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Mogą to być firmy informatyczne, prawnicze, operatorzy płatności.
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• prawo do wycofania zgody.
Okres przetwarzania danych osobowych związany jest bezpośrednio z realizacją celu przetwarzania.
• Jeśli podstawą prawną jest wyrażona zgoda, przetwarzanie odbywa się do czasu jej odwołania, lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych związanych z realizacją celów marketingu bezpośredniego,
• w przypadku realizacji usług na podstawie umowy czas przetwarzania danych będzie uwarunkowany realizacją usługi, okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, lub spełnieniem obowiązków prawno-podatkowych, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca bieżącego roku rozrachunkowego,
• dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu przetwarzane są do momentu automatycznego nadpisania materiału na rejestratorze, jednak nie dłużej niż przez 30 dni.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
2. Przetwarzanie danych w ramach korzystania ze strony internetowej.
Pliki cookies tzw. ciasteczka, to małe plik tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika. Dane pochodzące z plików cookies mogą zawierać swoje oznaczenie, nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu. Ciasteczka wykorzystywane są do utrzymania sesji użytkownika serwisu, optymalizacji strony, tworzenia statystyk, ulepszaniu struktury i zawartości strony w celu dostosowania ich do Użytkownika.
W ramach korzystania ze strony stosowane są następujące rodzaje ciasteczek:
• niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług, uwierzytelniają i zapewniają bezpieczeństwo;
• analityczne – zbierają informacje o tym jak strona jest wykorzystywana;
• funkcjonalne – zapamiętują opcje i preferencje ustawione przez Użytkownika;
• reklamowe – dostosowują treści reklam.

3. Obowiązek informacyjny w związku z nagrywaniem rozmów w połączeniach telefonicznych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Resort Arka Medical SPA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Złotej 61 lok. 100,
00-819 Warszawa (ADO), z którym możecie się Państwo kontaktować listownie na adres adres korespondencyjny: ul. Sułkowskiego 11
78-100 Kołobrzeg, telefonicznie: +48 94 353 21 00, oraz mailowo pod adresem: arka-recepcja@arka-mega.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@arka-mega.pl.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z faktem dokonania kontaktu telefonicznego z ADO, który aby zapewnić najwyższe standardy obsługi oraz względy bezpieczeństwa rejestruje rozmowy telefoniczne. Państwa dane osobowe w postaci nagrań z połączenia telefonicznego są przetwarzane na podstawie zgody, osoby do której dane należą z art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
ADO może także przetwarzać te informacje na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO w związku z ewentualnymi ustaleniami, dochodzeniem, postępowaniem w kwestiach obrony przed skargami i roszczeniami co do jakości wykonanej obsługi.
UDOSTĘPNIENIE
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym organom prowadzącym postępowania w celu rozpatrzenia ewentualnych skarg i roszczeń.
CZAS PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, lub do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, czas przetwarzania ulega przedłużeniu do terminu prawomocnego zakończenia postępowania.
PRAWA OSOBY, DO KTÓREJ DANE NALEŻĄ
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprostowania lub żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania lub usunięcia danych jeżeli nie występują inne nadrzędne podstawy prawne do ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie są także przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt mailowy lub przez aplikację na stronie Administratora danych osobowych.

4. Lista newsletter
Resort Arka Medical SPA Sp. z o. o. (dalej: Arka), prowadzi listę newsletter. Państwo, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyrażają zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Nie odsprzedajemy, ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Przekazane adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Arki. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newsletter. Podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit a) oraz f). Administrator ma prawnie uzasadniony interes realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych.

4. Zasady bezpieczeństwa
Arka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób, niezgodny z tymi celami,
• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
• dokładne i aktualne,
• nie przechowywane dłużej niż to konieczne.

5. Zrzeczenie się odpowiedzialności.
Arka zrzeka się odpowiedzialności za błędy, wynikające z nieprzewidzianych błędów systemu witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi.

6. Prawa autorskie
Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością Arki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystywania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody Arki są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

7. Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.